Gäller Dala Airport i Borlänge

Varför skall avvikelser rapporteras?

Dala Airport skall vara en säker flygplats! Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att händelser uppstår som kan orsaka skador på människor, egendom och miljö.

Syftet med avvikelserapportering är att säkerställa att händelser som inträffar på flygplatsen blir kända och omhändertas. En händelse som kan påverka flygsäkerheten negativt får inte uppkomma på nytt.

När ska en avvikelserapport skrivas?

Avvikelserapport skall ofördröjligen lämnas när:

  • händelse som påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt.
  • funktionsfel på material, teknisk utrustning eller fastighet tillhörande flygplatsen.
  • situationer där person/personer har uppträtt störande/hotfullt eller utfört
    kriminell handling.
  • vilt har varit synligt innanför staketet.

EU nr 2015_1018 Förteckning till händelser som ska rapporteras enl. (EU) nr 376_2014

Vem skall skriva en avvikelse rapport?

Du som arbetar eller av annan anledning innehar behörighetshandling på flygplatsen är skyldig att utan dröjsmål rapportera en avvikelse.

Rapportering

Rapporteringen skall ske via länken nedan:

Formulär avvikelsehantering