Gäller Dala Airport i Borlänge

Varför skall händelser rapporteras?

Dala Airport skall vara en säker flygplats! Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att händelser uppstår som kan orsaka skador på människor, egendom och miljö.

Det enda syftet med rapportering av händelser är att förebygga olyckor, inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor, därför ska all personal, externa leverantörer och andra aktörer på flygplatsen rapportera i flygplatsens händelserapporteringssystem.

När ska en händelserapport skrivas?

Händelserapport skall ofördröjligen lämnas när:

  • händelse som påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt.
  • funktionsfel på material, teknisk utrustning eller fastighet tillhörande flygplatsen.
  • situationer där person/personer har uppträtt störande/hotfullt eller utfört
    kriminell handling.
  • vilt har varit synligt innanför staketet.
  • FOD (Foreign Object Debris) har påträffats.

eu-nr-2015-1018-forteckning-till-handelser-som-ska-rapporteras-enl.-eu-nr-376-2014

Vem skall skriva en händelserapport?

Du som arbetar eller av annan anledning innehar behörighetshandling på flygplatsen är skyldig att utan dröjsmål rapportera en händelse.

Rapportering

Rapporteringen skall ske via länken nedan:

Formulär händelserapport